[av_textblock size=” font_color=” color=”]

نمونه قرارداد طراحی و اجرای وب‌ سایت

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ………………………………….. فی ما بین ……………………………….  به نشانی ………………………………………………………….. و شماره تماس ……………………………….. که از این پس کارفرما نامیده می‌شود از یک سو و شرکت تدبیر رسانه سهند (تی مدیا) که از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.
تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

نام کارفرما: …………………………………………………. نام نماینده: ………………………….
سمت : ………………………………….. شماره همراه نماینده: ……………………………………. آدرس ایمیل: …………………………………….

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
طراحی ساختار کلی و اجرای وب‌سایت داینامیک طبق سفارش.

ماده ۲) جدول زمانبدی پرداخت
۵۰% از کل مبلغ در زمان عقد قرارداد بعنوان پیش پرداخت دریافت می‌گردد.
۵۰% در زمان تحویل نهایی پروژه

ماده ۳) مبلغ قرار داد – جدول هزینه‌ها

ردیفشرح خدمات ثبت دامین و هاستینگجمع هزینه‌ها
۱
۲
۳
۴
۵
جمع کل (ریال)
ردیفشرح خدمات طراحی و اجرای وبسایتجمع هزینه‌ها
۱
۲
۳
۴
۵
جمع کل (ریال)

تبصره ۱- بستر مناسب برای پشتیبانی سایت به عهده کارفرما میباشد.
تبصره ۲- تمامی اطلاعات سایت  توسط کارفرما تهیه میگردد.

ماده ۴) مدت قرارداد
مدت این قرارداد جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل به مدت ….. روز کاری می باشد.
زمان بررسى و اظهار نظر و تایید نمونه اولیه توسط کارفرما حداکثر به مدت ….. روز کاری می باشد.
مدت زمان تحویل نهایى پروژه طراحی پس از تایید توسط کارفرما حداکثر ….. روز کاری می باشد.
شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوى کارفرما به مجری و نیز تحویل اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد.
در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش قرارداد به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته میشود.

ماده ۵) مراحل اجرای موضوع قرارداد
مرحله اول پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده در بند شرایط پرداخت.
مرحله دوم : دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص طراحی موضوع قرارداد.
مرحله سوم : طراحی اولیه موضوع طراحی قرارداد توسط مجری و ارائه به کارفرما.
مرحله چهارم : تایید یکی از طرح های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از طرح های ارائه شده .
مرحله پنجم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط طراح و تایید نهایی طراحی اولیه.
مرحله ششم: تحویل کلیه اطلاعات تکمیلی (از قبیل متون، تصاویر، لوگو و …) مورد نیاز طراحی توسط کارفرما.
مرحله هفتم: تکمیل و ارائه نهایی موضوع قرارداد توسط طراح.
مرحله هشتم: اعمال نظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطلاعات (حداکثر تا دو مرحله) و سپس تایید نهایی موضوع قرارداد توسط کارفرما .

مرحله نهم: تسویه مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج در بند شرایط پرداخت به مجری.

مرحله دهم: تحویل نهایی موضوع قرارداد بر روی هاست و دامنه کارفرما، ارائه نام کاربری و رمز عبور کنترل پنل وب سایت به نماینده کارفرما و پایان قرارداد.
مرحله یازدهم: دریافت نسخه قرارداد کارفرما و ابطال آن.

ماده ۶) تعهدات مجری
مجری متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
مجری متعهد میگردد حداکثر تا ۳ اتود طراحی از صفحه اصلی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایید هیچیک از طرح ها، مبلغ پیش پرداخت که معادل ۳۰% از مبلغ کل قرارداد است را به عنوان حق الزحمه مجری در نظر گرفته و قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچیک از طرح ها، هیچ گونه فایل یا عکس از طراحی های انجام شده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت. و کارفرما حق هیچگونه استفاده از ایده ها و طرحهای ارائه شده توسط مجری را ندارد.
کلیه اطلاعاتى که توسط کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختیار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی میگردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده است و حق انتقال به غیر را ندارد.
مجری متعهد میگردد کلیه آموزش های لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی یک جلسه یک ساعته به نماینده کارفرما ارائه نماید.
مجری متعهد میگردد نام کاربری ، رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد تنها در اختیار نماینده کارفرما قراردهد.
نحوه اجرا و برنامه نویسی وب سایت به صلاحدید مجری میباشد و مجری در نهایت باید خروجی صحیح و بدون هیچگونه ایرادی را دریافت نماید.
مجری متعهد میگردد، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش تعداد صفحات وب سایت و یا افزودن امکاناتی که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگردیده، دستورات کارفرما را در صورت صلاحدید اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید.

ماده ۷) تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به طراح، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در بند ۴ بر عهده نخواهد داشت.
مجری حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طریقى که به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضاء نماید. به کاربردن سایت، لوگو و یا سایر اطلاعات توسط مجری در کنار امضاء نیاز به تایید کارفرما در متن قرارداد را نخواهد داشت.
چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط مجری جهت بررسى به کارفرما ارائه گردد، کارفرما پس از انتخاب نمونه اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام نمونه هاى دیگر به طراح گرافیک بوده و هیچگونه حق مالکیتى نسبت به سایر نمونه ها نخواهد داشت.
چنانچه بعد از تایید نمونه اولیه که به تایید طرفین قرارداد رسیده است و در حال اجرا میباشد،کارفرما انجام تغییراتى را در نمونه اولیه درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه اى مرتبط بر انجام تغییرات که توسط مجری اعلام میگردد میباشد.
چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح ، قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد است.
حداکثر فرصت اعلام نظر نماینده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده در مراحل هشتم مندرج در بند مراحل اجرای موضوع قرارداد، چهار روز کاری می باشد. بدیهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تایید آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل چهارم، پنجم و هشتم مندرج در بند مراحل اجرای موضوع قرارداد ۱۵% بوده و پس از مرحله هشتم مندرج در بند مراحل اجرای موضوع قرارداد، در صورت درخواست از طراح برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند شرایط پرداخت را به مجری تحویل نماید.
پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می باشد.
کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرار میگیرد کوشا باشد. در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد ( به هر نحوی – مانند نرم افزار های Keylogger عدم رعایت نکات امنیتی و …) مجری مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.

ماده ۸) فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
۱- قصور در پرداخت به موقع توسط کارفرما که به موجب آن، قرار داد می تواند از سوی مجری فسخ و کارفرما موظف به پرداخت تمام مبلغ کار انجام شده توسط کار گزار به اضافه خسارات احتمالی حاصله به مجری می باشد.
۲- قصور مجری در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
۳- توافق طرفین قرار داد.
تبصره – فسخ قرار با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.

ماده ۱۰) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده ۱۱) فورس ماژور
در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) هیچ گونه مسئولیتی متوجه مجری نخواهد بود.

ماده ۱۲) حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره – در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می‌گردد.

ماده ۱۳) مسائل پیش بینی نشده
در صورت بروز مسائل پیش بینی نشده در قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره – در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می‌گردد.

این قرار داد در تاریخ (بحروف) …………………………………………………………….. در ۱۳ ماده در دو نسخه یکسان به انضمام برگه سفارش که هر به‌ تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای …………………………………….. به سمت مجری و ……………………………………………….. به سمت کار فرما رسید.

** امید است این قرارداد برای طرفین سبب خیر و برکت گردد.

مهر و امضای نماینده کارفرما                                                                                      مهر و امضای شرکت تدبیر رسانه سهند
[/av_textblock] [av_one_full first] [av_button label=’دانلود نمونه قرارداد طراحی وب‌ سایت در فرمت PDF’ link=’manually,http://tmediaa.com/wp-content/uploads/2015/06/نمونه-قرارداد-طراحی-وب‌-سایت.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue884′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [/av_one_full]
TOP